Domů » Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová poskytuje klientům ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu. Zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Při naplňování potřeb klientů spolupracuje v co největší možné míře s rodinami klientů. Tuto sociální službu poskytuje s respektem a úctou k člověku.

Přáním a snahou všech pracovníků je co nejvíce přiblížit lidem domácí péči v prostředí našeho domova, a to v souladu s využitím jejich stávajících schopností, aby byla v možné míře zachována jejich nezávislost.

Tato služba je určena osobám, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situace vyžaduje pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je poskytována osobám od 63 let věku.

Sociální služba je určena především osobám s trvalým pobytem v Moravské Třebové a v obcích působnosti obce s rozšířenou působností (město Moravská Třebová). V případě volné kapacity i osobám s trvalým pobytem v jakékoli obci Pardubického kraje, ale také i mimo toto území.

Kapacita služby: 154 lůžek

Principy poskytování sociální služby:

  • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
  • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
  • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
  • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez o hledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
  • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
  • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
  • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti