Domů » Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je zahájena od 1.5.2019

Posláním Odlehčovací služby Sociálních služeb města Moravská Třebová je zajistit péči v pobytové službě osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje rodinný příslušník nebo osoba blízká v jejich přirozeném prostředí. Tato péče je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečující osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

Služba je určena osobám od 58 let věku.

Kapacita služby: 2 lůžka

Obsah sociální služby

Sociální služba „odlehčovací služba“ poskytuje v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy (včetně dietního stravování v rozsahu diet žlučníkové, diabetické a diabeticko – žlučníkové)
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutickou činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • aktivizační činnost

Cílová skupina uživatelů

Pobytová odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícímu rodinnému příslušníkovi nebo pečující osobě blízké nezbytný odpočinek. Služba je určena osobám od 58 let věku, především osobám s trvalým pobytem v Moravské Třebové a v obcích působnosti obce s rozšířenou působností (město Moravská Třebová).

Stanovení spodní hranice věku umožňuje poskytovat sociální službu těm žadatelům, na které je poskytovatel nejlépe odborně připraven a technicky vybaven.

Služba není určena osobám

 • které nespadají do cílové skupiny odlehčovací služby
 • které žádají služby, které odlehčovací služba neposkytuje
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, drogách a alkoholu
 • s těžkými smyslovými poruchami (úplnou hluchotou či slepotou)
 • s vrozeným mentálním postižením
 • které jsou odkázány na nepřetržitou asistenční službu
 • které potřebují trvalou lékařskou péči
 • trpícím infekčním onemocněním
 • s psychickou poruchou vylučující pobyt v kolektivním zařízení