Domů » Historie

Historie

Počátky a stručný přehled rozvoje

„Sociálních služeb města Moravská Třebová“

Podle zachované kroniky lze počátek stávajících objektů sociálních služeb města Moravské Třebové datovat roky 1825 až 1830. Tehdy se v Moravské Třebové usadily tři řeholní sestry – terciářky, věnující se výchově sociálně potřebné mládeže z města a okolí. V počátku se zaměřily na výuku čtení, psaní a ručních prací. Postupně získávaly domy a pozemky, které včetně okolí upravovaly na objekty a prostor vhodný pro rozšiřující se školní činnost. Postupem doby se začaly orientovat také na péči o staré občany a daly tak základ nynějším sociálním službám.

ROKU:1845 – tři řeholní sestry – terciářky zakoupily dům č.p. 309,  stojící proti františkánskému kostelu. V témže roce byl zakoupen také dům č.p. 310. Zde zahájily svou činnost, učily nemajetné dívky, psaní, počtům a domácím pracím.

1846 – sestry po obdržení povolení k soukromému vyučování školních předmětům a ručních prací od „ c.k. Moravskoslezské zemské školní rady “ zahájily vyučování.

1847 – dům č.p. 309 byl zbořen a na jeho místě postavena jednopatrová budova upravená jako školské zařízení. (Předchůdce dnešního středního dílu pavilonu A)

1849 – sestrám se dostává registrace jako „Školské sestry III. řádu svatého Františka, konvergence neposkvrněného početí panny Marie, podléhající olomouckému Arcibiskupství.

1854 – zakoupen přilehlý objekt – dům č.p. 310. Stavebními úpravami přizpůsoben základnímu domu školského zařízení.

1855 – v uvedených objektech vzniká dvoutřídní obecná škola, škola ručních prací, opatrovna a penzionát pro dívky z města a okolí.

1857 – vybudována 23 m hluboká, kamením roubená studna pro zajištění vody pro školské zařízení. Do této doby se voda donášela z městské studny, která se nacházela na křižovatce ulic Pánská a Orelská.

1859 – zakoupen objekt – dům č.p. 308 (stávající v místě nynější části nové přístavby pavilonu A), který byl za dva roky zbourán a znovu postaven. Celý pozemek kláštera byl obehnán zdí 6 až 7 stop vysokou.

1865 – postavena stáj pro hospodářský dobytek a pronajata pole. Vzniká tak základ pro vlastní hospodaření kláštera. Dále Postavena dřevěná kaple, která byla v r.1866 vysvěcena.

1875 – podána žádost na Arcibiskupství v Olomouci na povolení zboření dřevěné kaple a postavení nové, zděné. Základní kámen položen 1.5.1875 a 9. září 1876 kaple vysvěcena. Dále byla započata výstavba nové školní budovy, prádelny, žehlírny a krejčovny. Objekty byly dostavěny v r. 1876. Opatrovna rozdělena na dětskou školku (zahrádku) a na opatrovnu. Rozdělení bylo za rok schváleno státem.

1888 – klášter rozšiřuje svůj majetek zakoupením sousedního areálu (zemědělské půdy se zahradou).

1892 – k rozšíření areálu jsou přikupovány sousední domy č.p. 306 a 307 se zahradami.

1893 – dosavadní dvoutřídní škola rozšířena o třetí třídu. Tento stav trval až do vzniku ČSR v roce 1918.

1896 – do Moravské Třebové i do kláštera zaveden vodovod.

1898 – v klášteře se zavádí rozvod elektrické energie a zřizuje elektrické osvětlení.

1899 – sjednoceny dílčí splaškové kanalizační stoky a vybudováno jejích napojení na kanalizační stoku města.

1901 – v areálu kláštera postaven další jednoposchoďový díl dvorní budovy sloužící jako sklad potravin, školní kuchyně a školní jídelna.

1908 – v části areálu zakoupeném v roce 1888 se staví nová dvoupodlažní školní budova (stávající gymnázium). Školská práce sester se rozšiřuje o tzv. „Pokračovací školu pro odrostlé dívky“ a školní provoz zahájen 1. září 1909.

1909 – státem – místodržitelstvím bylo klášteru povoleno zřízení „Školy ručních prací“.

1916 – zřízena a schválena „Obchodní škola“ s právem veřejnosti. Současně zřízen „denní útulek pro dítky“ tj. pro děti školou povinné.

1923 – Ministerstvem školství a národní osvěty ČSR byla uznána provozovaná „dvouletá rodinná škola“ a k ní přidán třetí ročník „šití prádla a šatstva“. Dále byla přiřazena jednoroční „kuchařská škola“. Přední nádvoří objektu bylo upraveno na parčík a zadní na hřiště, park a zátiší. (Toto úprava byla v r. 1939 částečně poničena výstavbou protileteckého krytu).

1928 – zakoupen objekt – dům č.p. 311.

1938 – zakoupena stavební parcela pro účelovou hospodářskou stavbu (stáje pro hovězí dobytek). Město bylo zabráno němci a stalo se „městem sudetského území III říše“.

1939 – školní budova kláštera zabavena němci za účelem péče o nemocné zraněné vojáky a o uprchlíky. Část kláštera ponechána jako poradna a starobinec.

1940 – podle nařízení městské rady vzniká v klášteře oficielně tzv. starobinec, který sestry nazývaly „ Mariánský domov“.

1945 – klášter se vrací ke své původní činnosti z období před II. světovou válkou.

1948 – klášter podřízen vzniklé „České katolické charitě“. Název změněn na „domov důchodců České katolické charity v Praze“.

1949zrušení kláštera – řízení ústavu a provoz přejímá stát. Sestry se po zrušení kláštera a tím i jeho školské činnosti věnují plně sociální péči. Česká katolická charita dává ústavu nový organizační řád.

1950 – činnost sesterské péče v oblasti dětských jeslí a dětského útulku je zrušena a v následujícím roce jsou děti přemístěny do státních zařízení.

1953 – do tohoto roku řídily provoz domova řeholní sestry samy. V dubnu byl do funkce vedoucího ústavu prozatímně jmenován civilní vedoucí (Zahradník) a 11. října jmenován Bohuslav Roupec.

1957 – u příležitosti 700 let od založení Moravské Třebové je ústav přejmenován na „Charita – Domov důchodců“. Zůstává v majetku České katolické charity v Praze.

1959 – název změněn na „Domov důchodců České katolické charity“ a přešel do majetku „státního úřadu sociálního zabezpečení“. K rozšíření ústavu mu byly přiděleny domy č.p. 12 a 14.

1960 – domov zestátněn a předán ONV ve Svitavách. Ústav mění název na „Ústav sociální péče – domov důchodců“ a předává majetek související s jeho hospodářskou činností – hospodářská zvířata, obilí atd. „Státnímu statku v Moravské Třebové“. Ústavu byl přidělen objekt Okresní hygienicko epidemiologické stanice (OHES).

1961 – prováděny opravy na budovách, nádvoří a parku. Od 1. ledna vedoucím domova je dočasně jmenována Zdeňka Hanáková a od 2. února Karel Gloc.

1962 – rozšířeny obytné místnosti na nově zřízeném pavilonu E. Vybudovány nové kanceláře v místnostech stolařské dílny. Oprava fasády předního traktu domova včetně výměny oken.

1963 – dokončena úprava pavilonu E a úprava hlavního vchodu do domova důchodců. Oprava fasády, výměna oken a zřízení dvou verand na pavilonu C.

1965 – provedeno nové zastřešení pavilonu D. Na pavilonu C vyměněna okna, dveře a provedena nová fasáda zadního traktu.

1968 – počet lůžek v domově zvýšen na 245, ale toto množství nebylo nikdy překročeno. V následujících letech se tento počet postupně snižoval.

1969 – provedena výstavby márnice a zahájena výstavba kotelny.

1971 – kompletní instalace ústředního topení v domově. (Náklady spojené se zavedením ústředního topení do kaple uhradily řádové sestry). Zaveden rozvod teplé vody. Z funkce vedoucího ústavu byl uvolněn Karel Gloc a na jeho místo 1. července ustaven Josef Šebela.

1981 – znamená počátek konce řádu sester. Sestry postupně odchází do Králík.

1984 – rekonstrukcí domů č.p. 297;298;299;300 na Komenského ulici vzniká pavilon D. Odchází poslední řádové sestry a ústav je podřízen Okresnímu ústavu sociálních služeb ve Svitavách.

1991 – uskočena výstavba bloku prádelny a dílen započatá v r. 1987.

1994 – listopad, dokončena druhá etapa postupného převodu kotelny na plyn. Kotelna od r. 1971 pracovala na tuhá paliva. V první etapě převod na plyn, v druhé etapě úprava na poloautomatický provoz. Dokončena výstavba penzionu I (u jídelny).

1995 – výstavba penzionu B.

1996 – rekonstrukce kanalizační sítě pavilonů A; AB; penzionu I. Provedena úprava vnitřních komunikačních ploch – dláždění prvního a druhého nádvoří a žulové cesty. Dokončena výstavba penzionu A (pozemek města)

1997 – 30. května vydána zřizovací listina, kterou se oficiálně upravuje činnost Sociálních služeb města Moravská Třebová.

1998 – listopad, rekonstrukce objektu rehabilitace v penzionu B

1999 – úprava kanalizační přípojky pavilonu D (technického zázemí), zrušen hlavní septik a kanalizace ústavu připojena na kanalizaci města. Provedena rekonstrukce altánku.

2002 – dokončena první etapa rekonstrukce domova (část od hotelu Morava po recepci). Domov získává 56 lůžek.

2004 – dokončena první část druhé etapy rekonstrukce domova (zbylá část domova od recepce). Domov získává 18 lůžek.

2005 – dokončena druhá část druhé etapy – rekonstrukce poslední části domova (část za kaplí). Domov získává 25 lůžek a po této rekonstrukci se dostává pavilon A na celkovou kapacitu 99 lůžek. S kapacitou 101 lůžek pavilonu D dosahuje tak domov celkovou kapacitu 200 lůžek.

2007 – domov postupně přechází na nový zákon o sociálních službách č.108/1996 Sb. Zůstávají Sociální služby města Moravská Třebová, které poskytují dvě služby dle zákona – domov pro seniory a pečovatelskou službu.

2017 – domov pro seniory se připravuje na rekonstrukci dvou objektů – budovy D a budovy C.

Přestavbou dojde ke snížení lůžkové kapacity domova pro seniory na 154 lůžek, nově ale vznikne kapacita 23 lůžek sociální služby domov se zvláštním režimem (budova C) a dvou lůžek potřebné odlehčovací služby. Celkově tak dojde ke zlepšení podmínek v ubytování klientů.