Domů » Cíle poskytovatele

Cíle poskytovatele

Záměry a vize na další období

Cíle poskytovatele

 Zásadní cíle poskytovatele:

 • Zvyšování kvality poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našich pobytových služeb při respektování a využití stávajících schopností klientů
 • Poskytování služby na základě individuálních možností, schopností, potřeb a přání klientů tak, aby vedla k udržení případně rozvoji jejich samostatnosti
 • Podpora vztahů klientů s rodinou a blízkými osobami a podpora rozvoje dalších mezilidských vztahů
 • Průběžná tvorba podmínek pro aktivní využívání volného času
 • zvyšování odbornosti personálu výběrem vzdělávacích programů zaměstnanců dle potřeb organizace se zaměřením na cílovou skupinu

Domov pro seniory

Krátkodobé cíle (pro období let 2023 – 2024)

 • pořízení nového vybavení a polohovacího zařízení pro potřeby provozu domova (např. lůžka, polohovací vany, zvedáky
 • generální rekonstrukce signalizačního systému klient – zaměstnanci péče na budově A
 • zakoupení a instalace závěsů do všech pokojů klientů, demontáž žaluzií
 • výměna přechodových lišt ve vybraných místnostech budovy D domova
 • aktualizace informačního systému
 • rozšíření personálního zajištění rehabilitační péče a volnočasových aktivit
 • postupné dovybavení a zpříjemnění prostředí společných prostor domova
 • realizace odpočinkového altánu pro klienty
 • realizace úprav vnějších komunikací z důvodu zlepšení pohybu klientů
 • realizace opravy fasády budovy D domova

Dlouhodobé cíle (pro období let 2025 – 2027):

 1. účelné hospodaření organizace – s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje při udržení souladu příjmů a výdajů organizace
 2. zlepšení nabídky volnočasových aktivit s ohledem na skladbu a přání uživatelů, zvýšením počtu zaměstnanců zaměřených na poskytování volnočasových aktivit
 3. postupná obměna vybavení domova pro seniory (např. interiérové prvky)
 4. zvýšení bezpečnosti klientů implementací nových inovativních bezpečnostních prvků
 5. podpora rozšíření dobrovolnictví

 Domov se zvláštním režimem

Krátkodobé cíle (pro období let 2023 – 2024)

 • postupné dovybavování polohovacími pomůckami
 • dovybavení jídelny na C1
 • barevná výmalba společných prostor
 • realizace stáží pracovníků přímé péče v jiných zařízeních DZR
 • zajištění canisterapie pro klienty, popřípadě dalších terapií
 • rozšíření a přizpůsobení nabídky volnočasových aktivit, navýšení úvazku o pracovnici volnočasových aktivit
 • vybavení společných prostor vhodnými interaktivními pomůckami
 • obnovení spolupráce s MŠ, prohlubování mezigeneračních aktivit

Dlouhodobé cíle (pro období let 2025 – 2027)

 • navýšení kapacity DZR o 2  lůžka
 • průběžné zlepšování prostředí pro klienty i pro zaměstnance – vybavení, pomůcky, doplňky
 • rozšíření kulturních akcí, zavedení pravidelných hudebních odpolední

Odlehčovací služba

Krátkodobé cíle (pro období let 2023 – 2024)

 • pravidelné vyhodnocování dotazníků spokojenosti klientů
 • zajistit trvalou obsazenost lůžek

Dlouhodobé cíle (pro období let 2025 – 2027)

 • zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro cílovou skupinu klientů
 • zvyšování informovanosti občanů o poskytování odlehčovací služby

Pečovatelská služba

Krátkodobé cíle (pro období let 2023 – 2024)

 • pořízení dvou nových služebních vozidel pro pečovatelskou službu
 • pravidelné vyhodnocování dotazníků spokojenosti uživatelů pečovatelské služby
 • zajištění kvalitní péče v souladu s pracovními postupy a standardy kvality sociálních služeb

Dlouhodobé cíle (pro období let 2025 – 2027)

 • zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby
 • rozšíření dostupnosti pečovatelské služby na základě zájmu žadatelů a uživatelů
 • zajišťování odborných a motivovaných pečovatelek, které zajistí kvalitní péči a podpoří tak uživatele v domácím prostředí
 • navýšení personálu a rozšíření prostor