Domů » Cíle poskytovatele

Cíle poskytovatele

Záměry a vize na další období

Cíle poskytovatele

 Zásadní cíle poskytovatele:

 • Zvyšování kvality poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našich pobytových služeb při respektování a využití stávajících schopností klientů
 • Poskytování služby na základě individuálních možností, schopností, potřeb a přání klientů tak, aby vedla k udržení případně rozvoji jejich samostatnosti
 • Podpora vztahů klientů s rodinou a blízkými osobami a podpora rozvoje dalších mezilidských vztahů
 • Průběžná tvorba podmínek pro aktivní využívání volného času
 • zvyšování odbornosti personálu výběrem vzdělávacích programů zaměstnanců dle potřeb organizace se zaměřením na cílovou skupinu

Domov pro seniory

Krátkodobé cíle (pro období let 2024 – 2025)

 • pořízení nového vybavení a polohovacího zařízení pro potřeby provozu domova (např. zvedáky)
 • realizace oprav a úprav interních vstupních prvků na chodbách budovy A domova a napojení na elektrickou požární signalizaci v souladu s požadavky HZS a právních předpisů
 • instalace nových žaluzií na budovách domova
 • výměna přechodových lišt ve vybraných prostorách domova
 • aktualizace informačního systému
 • rozšíření personálního zajištění volnočasových aktivit
 • postupné dovybavení prostředí společných prostor domova
 • realizace odpočinkového altánu pro klienty
 • realizace částečné opravy střechy budovy D domova
 • podpora rozšíření spolupráce s dobrovolínky

Dlouhodobé cíle (pro období let 2026 – 2028):

 1. účelné hospodaření domova pro seniory s cílem hospodárně využívat finanční zdroje při udržení souladu příjmů a výdajů sociální služby
 2. realizace fasády budovy D domova
 3. zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro cílovou skupinu klientů

 Domov se zvláštním režimem

Krátkodobé cíle (pro období let 2024 – 2025)

 • dovybavení jídelny na C1
 • barevná výmalba společných prostor
 • realizace stáží pracovníků přímé péče v jiných zařízeních DZR
 • zajištění canisterapie pro klienty, popřípadě dalších terapií
 • rozšíření a přizpůsobení nabídky volnočasových aktivit, navýšení úvazku o pracovnici volnočasových aktivit
 • vybavení společných prostor vhodnými interaktivními pomůckami
 • obnovení spolupráce s MŠ, prohlubování mezigeneračních aktivit
 • oprava fasády budovy C domova

Dlouhodobé cíle (pro období let 2026 – 2028)

 • průběžné zlepšování prostředí pro klienty i pro zaměstnance – vybavení, pomůcky, doplňky
 • rozšíření kulturních akcí, zavedení pravidelných hudebních odpolední
 • zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro cílovou skupinu klientů
 • rozšíření personálního zajištění volnočasových aktivit

Odlehčovací služba

Krátkodobé cíle (pro období let 2024 – 2025)

 • pravidelné vyhodnocování dotazníků spokojenosti klientů
 • zajistit trvalou obsazenost lůžek

Dlouhodobé cíle (pro období let 2026 – 2028)

 • zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro cílovou skupinu klientů
 • zvyšování informovanosti a povědomí občanů a studentů o poskytování odlehčovací služby
 • zajištění stáže pro pracovníky v jiných Odlehčovacích službách
 • zajišťování kvalitní péče v souladu s pracovními postupy a standardy kvality sociálních služeb

Pečovatelská služba

Krátkodobé cíle (pro období let 2024 – 2025)

 • pořízení nového služebního vozu pro pečovatelskou službu
 • pravidelné vyhodnocování dotazníků spokojenosti uživatelů pečovatelské služby
 • zajištění kvalitní péče v souladu s pracovními postupy a standardy kvality sociálních služeb

Dlouhodobé cíle (pro období let 2026 – 2028)

 • zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby
 • vytvoření aktivní spolupráce s rodinami uživatelů pečovatelské služby s cílem podpory v setrvání uživatelů v jejich přirozeném prostředí
 • zajišťování odborných a motivovaných pečovatelek, které zajistí kvalitní péči a podpoří tak uživatele v domácím prostředí