Domů » Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je zahájen od 1.5.2019

Domov se zvláštním režimem Sociálních služeb města Moravská Třebová zajišťuje poskytováním služby klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Tuto sociální službu poskytuje s respektem a úctou k člověku.

Přáním a snahou všech pracovníků je co nejvíce přiblížit lidem domácí péči v prostředí našeho domova, a to v souladu s využitím jejich stávajících schopností, aby byla v možné míře zachována jejich nezávislost.

 Sociální služba v rámci domova se zvláštním režimem poskytuje v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy (včetně dietního stravování v rozsahu diet žlučníkové, diabetické a diabeticko – žlučníkové)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutickou činnost
 • aktivizační činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

        

Cílová skupina uživatelů

Sociální služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí z důvodu stařecké demence, demence Alzheimerova typu nebo jiných typů demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Je určena osobám starším 58 let.

Sociální služba je určena především osobám s trvalým pobytem v Moravské Třebové a v obcích působnosti obce s rozšířenou působností (město Moravská Třebová). V případě volné kapacity i osobám z jiných regionů.

Kapacita služby: 23 lůžek

Služba není určena osobám

 • které nespadají do cílové skupiny domova se zvláštním režimem
 • které žádají služby, které domov se zvláštním režimem neposkytuje
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, drogách nebo alkoholu
 • s těžkými smyslovými poruchami (úplnou hluchotou či slepotou)
 • které jsou odkázány na nepřetržitou asistenční službu
 • které potřebují trvalou lékařskou pomoc