Domů » Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytováním služeb zlepšovat kvalitu života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů a poskytovat jim přiměřenou podporu v jejich vlastním prostředí, aby mohly i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Tato sociální služba je poskytována s respektem a úctou k člověku.

Sociální služba je určena osobám, které žijí na území města Moravská Třebová a ve smluvních obcích.

Sociální služba je určena osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Sociální služba je poskytována osobám od 30 let.

Průběh služby

Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování služby uzavřené mezi osobou (zájemcem) a poskytovatelem. Smlouva o poskytování pečovatelské služby je uzavřena na základě žádosti zájemce o zavedení pečovatelské služby. Součástí žádosti je nabídka a ceník služeb. Zájemce v žádosti označí požadavky na uspokojení svých osobních potřeb a cílů.

Při poskytování pečovatelské služby se vychází z osobních potřeb klientů a provozních možností pečovatelské služby. Středisko pečovatelské služby poskytuje zájemci informace o nabídce služeb.

Terénní forma pečovatelské služby se poskytuje v pracovní dobu od pondělí do neděle 6:30 až 20:30 hodin (včetně svátků).

Ambulantní forma pečovatelské služby na středisku osobní hygieny se poskytuje v pracovní době od 6:30 do 15:00 hodin.

Pečovatelská služba je poskytována občanům města Moravská Třebová a občanům smluvních obcí spádové oblasti Moravská Třebová ve formě:

a) služby terénní (tj. v domácnostech klientů)

b) služby ambulantní (ve středisku osobní hygieny),

a to v rozsahu stanoveném zákonem § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžný nákup a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle

 • Zajistit občanům města Moravská Třebová a smluvních obcí dostupnou, kvalitní a odbornou pečovatelskou službu s respektováním a podporou jejich dosavadního způsobu života v jejich přirozeném prostředí a poskytováním této služby oddálit nutnost umístění do ústavní péče
 • Pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby a podporovat jejich zájmové a kulturní vyžití
 • Vytvářet podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace a posilováním jejich důvěry přispívat k celkové spokojenosti uživatelů
 • Zajistit odbornou informovanost o službách, které pečovatelská služba poskytuje

Sociální služba není určena osobám, které

 • ohrožují sebe nebo svoje okolí v důsledku agresivity
 • mají akutní infekční onemocnění (zejména TBC, inf. hepatitidy apod.)
 • při změně zdravotního stavu vyžadují trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hodin denně nebo osobám, které vyžadují trvalý dohled
 • jsou závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Technické a materiální zabezpečení sociální služby

Středisko pečovatelské služby (SPS) se nachází v přízemí budovy Domu s byty se zvláštním určením na adrese Svitavská 1475/20, 571 01 Moravská Třebová. Přístup na středisko je bezbariérový.

Součástí střediska je koupelna střediska osobní hygieny, WC pro klienty, spojená kancelář vedoucí SPS, sociální pracovnice a pečovatelek. Zázemí pracovníků (kuchyňka, WC, šatna), skladové prostory pro nádoby na dovoz stravy klientů, místnost určená pro čištění a desinfekci přepravních nádob a přístupové chodby.

Koupelna střediska osobní hygieny je vybavena sprchovým koutem, vanou se zvedacím zařízením opatřenou madly, bidetem a dále je koupelna vybavena umyvadlem.

K zajištění provozu pečovatelské služby, pro rozvoz stravy klientům, pro přepravu klientů na středisko osobní hygieny, k lékaři aj. slouží služební vozidla pečovatelské služby.