Domů » Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytováním služeb zlepšovat kvalitu života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů a poskytovat jim přiměřenou podporu v jejich vlastním prostředí, aby mohly i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Tato sociální služba je poskytována s respektem a úctou k člověku.

Sociální služba je určena osobám s trvalým pobytem v Moravské Třebové a ve smluvních obcích.

Sociální služba je určena osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

ve věkové struktuře:

 • dospělí (35-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Průběh služby

Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování služby uzavřené mezi osobou (zájemcem) a poskytovatelem. Smlouva o poskytování pečovatelské služby je uzavřena na základě žádosti o zavedení pečovatelské služby. Součástí žádosti je nabídka a ceník služeb. Zájemce v nabídce označí požadavky na uspokojení svých osobních potřeb a cílů.

Při poskytování pečovatelské služby se vychází z osobních potřeb klientů a provozních možností pečovatelské služby. Středisko pečovatelské služby poskytuje zájemci informace o nabídce služeb.

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny, a to v době od 6.30 do 18.00 hodin.

Pečovatelská služba je poskytována občanům města Moravská Třebová a občanům smluvních obcí spádové oblasti Moravská Třebová ve formě:

a) služby terénní (tj. v domácnostech klientů a v domech s pečovatelskou službou)

b) služby ambulantní (ve středisku osobní hygieny),

a to v rozsahu stanoveném zákonem § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžný nákup a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle

 • Zajistit občanům města Moravská Třebová a smluvních obcí dostupnou, kvalitní a odbornou pečovatelskou službu s respektováním a podporou jejich dosavadního způsobu života v jejich přirozeném prostředí a poskytováním této služby oddálit nutnost umístění do ústavní péče
 • Pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby a podporovat jejich zájmové a kulturní vyžití
 • Vytvářet podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace a posilováním jejich důvěry přispívat k celkové spokojenosti uživatelů
 • Zajistit odbornou informovanost o službách, které pečovatelská služba poskytuje

Sociální služba není určena osobám, které

 • ohrožují sebe nebo svoje okolí v důsledku agresivity
 • mají akutní infekční onemocnění (zejména TBC, inf. hepatitidy apod.)
 • při změně zdravotního stavu vyžadují trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hodin denně nebo osobám, které vyžadují trvalý dohled
 • jsou závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Technické a materiální zabezpečení sociální služby

Středisko pečovatelské služby (SPS) se nachází v přízemí budovy Domu s pečovatelskou službou na adrese Svitavská 20, 571 01 Moravská Třebová. Přístup na středisko je bezbariérový.

Součástí střediska je koupelna střediska osobní hygieny, WC pro klienty, odpočívárna pro klienty, kancelář vedoucí SPS, denní místnost pečovatelů, zázemí pečovatelů (kuchyňka, WC a sprcha, šatna), skladové prostory pro nádoby na dovoz stravy klientů, místnost určená pro čištění a desinfekci přepravních nádob a přístupové chodby.

Koupelna střediska osobní hygieny je vybavena sprchovým koutem, vanou bez zvedacího zařízení (1 ks) opatřenou madly, vanou se zvedacím zařízením (1 ks) opatřenou madly a dále je koupelna vybavena umyvadlem (1ks).

Pro rozvoz stravy klientům, pro přepravu klientů na středisko osobní hygieny, k lékaři aj. slouží dvě vozidla pečovatelské služby:

 • Renault Trafic (vozidlo je vybaveno nástupní plošinou pro vozíčkáře)
 • Citroen Berlingo (vozidlo je vybaveno pro snazší nástup a výstup klientů pomocným odnímatelným schůdkem